Kontakt

Stockholm

Sofie Schwertner

Verksamhetsansvarig

Verksamhetsfrågor

076-001 06 28

sofie.schwertner@fryshuset.se

Frida Bramskog

Samordnare

076-001 06 39

frida.bramskog@fryshuset.se

jenny

Jenny Danielsson (föräldraledig)

Göteborg

sara 3

Sara Azzazi

Nationellt ansvarig

Verksamhetsfrågor

0739-502434

sara.azzazi@fryshuset.se

Emelie 2

Emelie Netnapa Elkberg

Samordnare

0761-269516

emelie.elkberg@fryshuset.se

 

Malin Hagman

Samordnare

malin.hagman@fryshuset.se

076-001 06 51

Malmö

Aida Al Akrawi

Verksamhetsansvarig

Verksamhetsfrågor

0739-50 23 11

aida.alakrawi@fryshuset.se